Społeczność
blog.ekologia.pl   Publicyści   Sławomir Baczulis   Kultura zdrowotna a edukacja ekologiczna
1

Kultura zdrowotna a edukacja ekologiczna

„Jaka kultura takie myślenie.

Jakie myślenie takie działanie,

jakie działanie takie środowisko.

Droga do uzdrowienia środowiska

wiedzie przez uzdrowienie kultury”.

Henryk Skolimowski. Wizje nowego Millenium

 

Kształtowanie kultury zdrowotnej wymaga proekologicznych zmian systemowych we wszystkich sferach życia jednostki i społeczeństwa wraz z podjęciem koniecznych działań edukacyjno-wychowawczych mających na celu rozwijanie świadomości ekologicznej i prozdrowotnej. Na życie i zdrowie człowieka coraz bardziej wpływają zagrożenia spowodowane dewastacją środowiska przyrodniczego, dlatego nie należy rozdzielnie traktować kultury ekologicznej i kultury zdrowotnej.

Na kulturę ekologiczną składają się: całokształt wiedzy o środowisku przyrodniczym; zdolność dostrzegania specyfiki i złożoności zjawisk przyrod­niczych oraz odnajdywania w nich głównych związków, współzależno­ści i prawidłowości; gotowość do przejawiania określonych zachowań w stosunku do środowiska przyrodniczego, jak również zdolność otwartego, twórczego myślenia, warunkująca podatność na wprowadzanie innowacji gwarantujących zwiększenie bezpieczeńst­wa ekologicznego.

Zdrowie jako nieodłączny i istotny element życia każdego człowieka w znaczący sposób wpływa na jego jakość. Według klasycznej już definicji zawartej w konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia (ang. World Health Organization - WHO) - zdrowie to nie jedynie brak choroby, ale dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny oraz adaptacja do warunków zmieniającego się środowiska społecznego i naturalnego, jak również sposoby radzenie sobie z tymi zmianami w różnych warunkach. Człowiek zdrowy, realizujący zalecenia promocji zdrowia, to istota twórcza i podejmująca wyzwania, umiejąca budować harmonię w sobie i w kontaktach z innymi ludzi. Czyni to go bardziej szczęśliwym, samodzielnym i odpornym na stres.

Przez kulturę zdrowotną często rozumie się system wartości, które przypisuje się zdrowiu fizycznemu i psychicznemu. Przejawem kultury zdrowotnej jest świadome regulowanie relacji człowiek - środowisko. Proces ten powinien zachodzić w poczuciu odpowiedzialności za własne zdrowie oraz wrażliwości na potrzeby zdrowotne innych ludzi.

Powiększająca się skala zagrożeń ekologicznych wpływająca na jakość życia i zdrowia człowieka powoduje, iż niebagatelną rolę odgrywa propagowanie i rozwijanie nowego proekologicznego - w tym prozdrowotnego stylu życia, gdyż samopoczucie fizyczne i kondycja psychiczna w dużej mierze zależą od jakości i stanu środowiska, w którym żyje człowiek.Do czynników środowiskowych wpływających na stan zdrowia zaliczyć należy m.in. zanieczyszczenia atmosfery, hydrosfery i litosfery, jak również powiązane z nimi ściśle czynniki społeczne wynikające z funkcjonowania w zmieniającym się kulturowo społeczeństwie oraz życie w wysoce zurbanizowanych aglomeracjach miejskich.

Rozwijanie kultury ekologicznej i zdrowotnej wymaga kształtowania umiejętności ekologicznego korzystania ze środowiska w duchu etyki odpowiedzialności i poszanowania przyrody oraz oddziaływania na postawy ludzi w celu rewizji czy reorientacji ich stosunku do środowiska przyrodniczego i społecznego. Tylko kształtowanie świadomości ekologicznej i prozdrowotnej w ramach edukacji ekologicznej prowadzonej w szkołach wszystkich szczebli, dostarczającej odpowiedni poziom wiedzy wraz ze zbiorem wartości (do których należą m.in.: odpowiedzialność, powściągliwość, harmonia, umiar), może zagwarantować w dobie kryzysu ekologicznego, że zostaną podjęte praktyczne działania na rzecz ochrony środowiska, decydujące o jego stanie. Warto w tym kontekście podkreślić również, że samopoczucie fizyczne i kondycja psychiczna w dużej mierze zależą od jakości i stanu środowiska, w którym żyje człowiek. Konieczne jest więc propagowanie i rozwijanie nowego proekologicznego - w tym prozdrowotnego stylu życia,wraz z podjęciem działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej czy promocji zdrowia, gdyż ich zaniechanie może zagrozić nawet istnieniu gatunku ludzkiego na naszej planecie.

Postuluję stworzenie serwisu www o nazwie novaitnauka, który mógłby stać się obszarem współpracy podmiotów gospodarczych i naukowców, rozwijających gospodarkę i nowy kapitał zawodowy i ludzki. Na treści serwisu składały by się dwa obszary: nauka i zdrowie.

Obszar pierwszy dedykowany: innowacyjnym metodom kształcenia; nowym technologiom w nauce; nowym kierunkom studiów, profilom kształcenia zawodowego i średniego zgodnym z oczekiwaniami rynku pracy, kursom i szkoleniom on-line, e-learningowi oraz telewizji w edukacji medialnej.

Obszar drugi dedykowany: nowym technologiom IT w ochronie zdrowia i innowacyjnym metodom leczenia: farmaceutycznego, onkologicznego, dermatologicznego, chirurgicznego, psychologicznego; nowościom farmaceutycznym, zabiegom kosmetycznym, odnowie biologicznej, edukacji zdrowotnej, chirurgii plastycznej, odnowie biologicznej oraz fitness i spa.

Ten wpis czytano 4733 razy.
„Jaka kultura takie myślenie. Jakie myślenie takie działanie, jakie działanie takie środowisko. Droga do uzdrowienia środowiska wiedzie przez uzdrowienie kultury”. - Henryk Skolimowski. Wizje nowego Millenium
Bardzo dobry wiersz - to sedno sprawy. Jak pisal Adam Zarzycki w artykule o zywności na ekologia.pl - nasza słuzna tzw. zdrowia nie jest faktycznie od promowania zdrowia ale od leczenia chorób, a czym? A nieekologicznymi metodami - wiele chemi niestety w tych pastylkach, wiele szkodliwych związków tak dla naszego organizmu jak i doa środowsiska - wszak te związki częściowo wydalamy z siebie. Podobnie zwierzeta, które równiez dostaja wiele leków w paszach - maja te nieekologiczne związki z swoich organizmach. Zamiast promowac ekologia i profilaktyczkę zdrowia tzw. kulture zdrowia - świat idzie w zupelnie inna stronę!
Problem w tym, że wiele firm - szczegolnie farmaceutycznych nie ma interesu na promocje ekologicznego stylu zycia czyli profilaktyke - oni by przez takie nauki o skarbach natury i dobrodziejstwie witamin zbankrutowali. lepiej zatem ludzi straszyć ziołami czy witaminami - niech zjadaja chemiczne leki. To nie jest droga do zdrowia ani do tworzenia ekologicznego środowiska na zwewnątrz nas oraz w naszym wnętrzu - w organizmie.

Wspaniały temat jako wpis na bloga. Pozdrawiam
Renata Zarzycka - Środa, 14 Wrzesień 2011 10:03