Społeczność
blog.ekologia.pl   Publicyści   Sławomir Baczulis   JESTEM AMBASADOREM KOSMOSU – WYWIAD Z EKOFILOZOFEM PROF. HENRYKIEM SKOLIMOWSKIM
0

JESTEM AMBASADOREM KOSMOSU – WYWIAD Z EKOFILOZOFEM PROF. HENRYKIEM SKOLIMOWSKIM

Biwakował często z żoną w tych górach. Kiedy pytała go, czemu uparcie milczy, nie potrafił znaleźć odpowiedzi. Zatrzymał się po prostu, w oczekiwaniu na tę brakującą kroplę kryształu myśli, która zestali całą resztę w jeden kształt. (Robert M. Pirsig, Zen and the art of motorcycle maintenance)

Wiek XXI będzie wiekiem ekologicznym, albo nie będzie go wcale (Henryk Skolimowski)

Nie wstydzę się powiedzieć, że mam poczucie bycia osobą kosmiczną. Uważam, że wszystko co jest i co istnieje, wyrosło z kosmosu. Mam również odwagę myślenia kategoriami kosmicznymi i tworzenia w ramach tego procesu nowych horyzontów myślowych. Pomaga mi w tym mniemanie, iż osiągnąłem stan harmonii w kontakcie z kosmosem. W poczuciu bycia cząstką tej wielkiej kosmicznej materii, mogę śmiało powiedzieć, że jestem jej ambasadorem – wyznaje HENRYK SKOLIMOWSKI w rozmowie ze Sławomirem Baczulisem

SŁAWOMIR BACZULIS: Jakimi drogami chadzała filozofia europejska w XX wieku, żeby w końcu znaleźć się w miejscu, w którym coraz większe rzesze osób nie potrafią wyobrazić jej już sobie bez ekofilozofii?

HENRYK SKOLIMOWSKI: Gdy patrzę na cały XX wiek z perspektywy filozofa, widzę w nim korowód wielkich, jasnych postaci, które wyłoniły się na początku stulecia, by wraz z jego schyłkiem odejść i zszarzeć. Mijając półmetek tego wieku studenci filozofii, a tym samym i ja, myśleliśmy, że wielkim postaciami filozoficznymi są: Husserl, Heidegger, a także Russell. Okazuje się obecnie, że ta cała formacja odeszła, wypaliła się zupełnie. Wypaliła się cała filozofia lingwistyczna i analityczna, ponieważ wypaliła się doszczętnie cała formacja empirystyczna. Empiryzmowi po prostu zabrakło tlenu, zarówno w epistemologii, jak i w metafizyce, jak również w jej odmianie specyficznej filozofii analitycznej. Ta opcja okazała się mniej płodna niż założyliśmy. A zakładaliśmy, że „dobre narzędzia” wyczyszczą nam język, całą aparaturę pojęciową, świat, sumienie, moralność i będziemy żyli w dobrym, czystym świecie. Okazało się tym czasem, że to była mrzonka filozofów lingwistycznych. Mrzonką takich filozofów jak Bertrand Russell było uznanie faktu, że światopogląd naukowy dostarczy nam drogi do zbawienia poprzez przezwyciężenie fanatyzmów, zabobonów oraz innych nieracjonalnych sposobów myślenia i bycia.

Jednocześnie Russell twierdził również, iż człowiek miewa często dylematy moralne. Gdyby poddał się dyktatowi własnego sumienia, znalazłby skuteczny sposób ich rozwiązania, ale jego drodzy przyjaciele nieustannie bombardują go argumentami w rodzaju: „Zdawało mi się, że przede wszystkim ty nie powinieneś tego robić”.

- Russell był wybitnym człowiekiem. Można u niego znaleźć całe mnóstwo wielce twórczych opracowań w zakresie etyki, teorii wychowania oraz historii myśli społecznej i teorii polityki. Ale jednak koronną linię, w którą się wpisał, nazwać trzeba brytyjskim empiryzmem. Jest ona apoteozą nauki, myślenia naukowego, czy też światopoglądu naukowego. W monumentalnym dziele, napisanym wspólnie z Whiteheadem Principia Mathematica - w którym ideą przewodnią stało się poszukiwanie podstaw matematyki w zasadach logicznych, przedstawienie matematyki w postaci systemu sformalizowanego oraz nadanie współczesnego kształtu logice matematycznej - pokazał, że można stworzyć nowe fundamenty racjonalne, logiczne, matematyczne dla całego gmachu nauki. To była wielka przygoda, lecz okazała się ona potem fantazją rozumu naukowego, który – z żalem to stwierdzam – ciągle jeszcze uważa, że potrafi zrekonstruować wszelką rzeczywistość, zarówno fizyczną jak i kosmiczną, jak i rzeczywistość umysłu w ramach formułek logicznych. Jeszcze w czasach Russella mogło być to wielką przygodą dla umysłu, powodować zachwyt, owocować Traktatem logiczno-filozoficznym (red.: Tractatus Logico-Philosophicus) Wittgensteina i Logische Syntax der Sprache oraz Logical Foundations Probability  Rudolfa Carnapa. Wtedy  były to nowe wspaniałe światy logicznej fantazji. Ale to była fantazja. Ten rozdział empiryczno-logiczno-linwistyczny jest już zamknięty.

A Edmund Husserl i Martin Heidegger? Czy i oni tracą współcześnie swój blask?

- Wyczerpała się również w jakiś sposób żywotność filozofii Husserla i Heideggera. Mimo wszystkich potknięć filozofii empirycznej, Heidegger mógł wydawać się tą wielką postacią, która dominowała nad umysłami europejskimi. Rzeczywiście tak było, on szedł głębiej, w innych kierunkach, był jakąś świeżością tej filozofii, ale już w XXI wieku możemy stwierdzić, że i to się jakoś wypaliło.

Ale jednak coś zostaje współcześnie z Heideggera?

- Tyle samo, ile w ostatnich jego latach twórczości. Pewnego rodzaju rozpacz. Koniec filozofii. Myśląc, co zostało z jego i Husserla blasku, myślę co można w ich świetle kontynuować. A zostają współcześnie Popper, Kuhn i nowa fizyka. Zostają w tym sensie, w jakim traktuje się  ich i ją jako formacje zapładniające, dające asumpt do nowego myślenia. Myślenia zarówno o filozofii, jak o świecie fizycznym, jak również w kierunku do rekonstrukcji całego obrazu świata.

Na zgliszczach światopoglądu mechanistyczno-pozytywistycznego narodził się takoż postmodernizm.

- Postmodernizm jest uznaniem klęski filozofii i nauki. To jest opcja negatywna. Według niej wszystko się zawaliło, cały światopogląd naukowo-empiryczny jest w rozsypce, nie ma ani ścisłej nauki, ani w ogóle nauki, ani racjonalności. Człowiek, przyjmując tę wizję może robić co mu się żywnie podoba. Konsekwencją tak pojmowanej rzeczywistości może być choćby to, iż zacznie twierdzić, że idzie w kondukcie żałobnym i jako ostatni cieszy się brzegowymi dniami wielkości świata. Albo z drugiej strony ten sam człowiek mógłby powiedzieć tak: Poprzednia konstrukcja się rozsypała, wobec tego muszę stworzyć nowe, alternatywne, pozytywne metafizyki.

I to jest stanowisko, które Pana najbardziej interesuje w ramach uprawiania
eko-filozofii?

- Bezwzględnie, tak. Widzę eko-filozofię jako jedną z kluczowych opcji, którą można się posłużyć w rekonstrukcji świata pomechanistycznego. W jej nowych, pozytywnych sposobach odbudowania świata, metafizycznie i kosmologicznie, w dążeniach pozytywnych, ale nie pozytywistycznych, upatruję szansę dla dokonania restytucji. Chcę w tym aspekcie zwrócić uwagę na dużą zasługę, jaka przypada Popperowi w budowie nowej metodologii nauki. To on właśnie, budując nową filozofię nauki, stworzył coś więcej niż tylko szkołę filozofii nauki. W sporze z Khunem, w którym uczestniczyli również  Paul K. Feyerabend i  Imre Lakatos,  podważył walory całego myślenia naukowego i zaczął myśleć nie bryłkami, atomami - z których niewątpliwie gmach naszego myślenia się składa - ale procesami. Dialektyczny proces zaprowadził do myślenia paradygmatami. Paradygmaty stały się bardzo popularne, nie tylko w filozofii nauki, ale we wszystkich dziedzinach myślenia. To doprowadziło do pewnego uwolnienia umysłu z okowów i schematów racjonalności empiryzmu. Przywiodło też do nowej racjonalności. Racjonalności holistycznej, która myśli całymi kulturami, a nie tylko strukturami fizyki czy logiki. I tu właśnie zaczyna się ta ożywcza przygoda, przed którą stanął XXI wiek. Swoje początki bierze ona w nurtach drugiej połowy XX wieku. Znajduje w nim swój fundament, który jest budowany w duchu odpowiedzialności i racjonalności holistycznej. Eko-filozofia oparta na takich przesłankach może stać się filozofią na miarę  III Millennium.

W tym momencie rodzi się pytanie: Jakie winny zachodzić relacje na początku XXI wieku między uprawianiem współczesnej nauki a ekofilozofią? Czy ekofilozofia jest w ogóle nauce potrzebna?

- O wiele bardziej jest potrzebna niż naukowcy są w stanie to sobie uświadomić lub chcieliby to zauważyć. Współcześnie w nauce panuje pewna schizofrenia. Uznaje się, że newtonowski świat odszedł, a jednak występujące tam schematy świata w jakiś sposób kontrolują i hamują nas w naszej imaginacji. Eko-filozofia i jej pokrewne - nie mówię tylko o jednej filozofii - są potrzebne nauce, aby zrozumiała, że klasyczna jej odmiana była tylko jednym z działów wiedzy ludzkiej. Owszem, wiedzy odpowiedzialnej i racjonalnej, ale w ramach dominacji nauki mechanistycznej. Zaś eko-filozofia próbuje wyzwolić się z paradygmatu mechanistycznego bez wyzwalania się z poznania. Na tym polega, być może, główne jej założenie, że nie chce się ona wyzwolić z poznania, z umysłu oraz z odpowiedzialności. Gdyby się można było z tego wyzwolić, byłby to powrót do chaosu i niekoherencji. Tak na marginesie - postmodernizm jest formą wyzwolenia w kierunku chaosu, a nie do konstruktywnej pracy. Trzeba zwrócić głośno uwagę na to, że istnieją inne formy myślenia, inne formy odpowiedzialnej nauki obok nauki mechanistycznej. Te inne formy to Nowa Fizyka, astrofizyka i nowa kosmologia. Nowa holistyczna racjonalność w wydaniu eko-filozoficznym wymaga odwrócenia relacji: atom – całość. Nie zaczynamy od atomu, jak w empiryzmie, ale zaczynamy od całości. Dopiero całość informuje nas czym są atomy. Nie zaczynamy od logicznych relacji specyficznych dla systemu. Nie zaczynamy od obiektywności, jakbyśmy udawali, że wiemy, czym jest obiektywność, ale zaczynamy od ważności całego systemu i specyficzności części w relacjach do ważności całego systemu. Systemy holistyczne są systemami całościowymi, opartymi na zrozumieniu całości, relacji między poszczególnymi częściami większej całości, jak również na wartości poszczególnych elementów w systemie. Wartości te są hierarchiczne i są określane przez system, nie logikę empiryczną. Tej hierarchii są podporządkowane poszczególne części i ich wzajemne relacje. Ale trzeba tutaj uważać. Istnieje tutaj pewne niebezpieczeństwo. Wydawać by się mogło w tym punkcie, że wszelkie systemy holistyczne są bardziej przydatne niż systemy atomistyczne i logistyczne. Wobec tego moglibyśmy powiedzieć, że XXI wiek to powrót do holistycznych systemów, np. religijnych. Nie tędy droga. Racjonalność holistyczna – tak, ale nie religijna. Droga nowego myślenia jest bardzo skomplikowana i subtelna. Eko-filozofowie muszą być tak racjonalni jak logiczni empirycy, ale mieć jednocześnie nową głębię, która może pozwolić im na zrozumienie tego, iż jeśli ograniczą swój system myślenia do światopoglądu empirystycznego, to ograniczą swój twórczy taniec myśli. Jeśli chcemy zatańczyć z większym rozmachem, to musimy zrozumieć, że poza logiką atomów i relacji fizycznych istnieje świat, na który składają się też inne relacje, może bardziej skomplikowane niż by się nam to mogło wydawać. Podsumowując, rola i waga eko-filozofii i innych podobnych dla rozwoju współczesnej nauki, tkwi w zrozumieniu przez naukę ewolucyjnego charakteru samej nauki. Zrozumieniu, że pewien etap się skończył, ale to nie znaczy, że poznanie naukowe się skończyło. Następnie zrozumieniu, że przechodzimy w sferę nowej racjonalności, nie atomistyczno-logicznej, ale holistycznej, która pozwali na świadome spojrzenie w głąb całych systemów i w struktury naszego myślenia. Człowiek jest wspaniałym systemem zarówno biologicznym, jak i emocjonalnym. Tego się nie da odwzorować logicznie, czy empirycznie. Historyczny dramat z człowiekiem w roli głównej nie morze opierać się li tylko na zredukowaniu go do skinnerskiego gołębia, czy maszyny La Mettriego. Nie tędy droga. Eko-filozofia, będzie także musiała rozprawić się z tzw. obiektywizmem, ponieważ obiektywizm uważany jest za tabu w systemie racjonalności myślenia naukowego. Obiektywizm sam jest mitem, mitem systemu. Nie ma obiektywnego uzasadnienia obiektywności. Nie ma obiektywności w naturze jako takiej. Wobec tego konieczna jest w tym sensie budowa nowych matryc, również w ramach nowej racjonalności. Jak już wspomniałem wcześniej, nie wolno odrzucać poznania, jednocześnie stwarzając głębsze możliwości zrozumienia relacji między człowiekiem a naturą, człowiekiem a kosmosem, czy w końcu kosmosem a naturą.

Postawienie człowieka w nowych okolicznościach racjonalności holistycznej, wymaga od niego – jak pisze Pan w książce pt. „Technika a przeznaczenie człowieka” – przedefiniowania istniejącego stosunku do wiedzy, który czyni z niej instrument kontroli i manipulacji przyrody, innych ludzi i kultur. Z wiedzy trzeba uczynić instrument oświecenia, który pozwoliłby zrozumieć człowiekowi jego miejsce w układzie kosmosu i harmonijnie wpleść się w jego tkankę i porządek. Jakie więc pytania winny jest sobie i innym człowiek postawiony w ramach nowo pojętej racjonalności?

- Współcześni ludzie stali się zadufanymi arogantami. Uważają, że są pępkiem świata. Według nich wszystko jest w porządku, gdyż dokonała się mała stabilizacja, w której oni się dobrze urządzili. Trzeba im dobitnie zwrócić uwagę na to kim są i czym się stali. Wielki problem filozoficzny, metafizyczny oraz eschatologiczny – Czym jest nasze przeznaczenie?, został zredukowany do konsumpcji. Jak konsumować dobrze a nawet elegancko, jakby to powiedzieli Francuzi, i być z tego zadowolonym. To zachłyśnięcie się cielesnością jest wyrazem kapitulacji metafizycznych i duchowych. Człowiek współczesny nie radzi sobie z własnym przeznaczeniem, wobec tego tak jak w okresach schyłkowych pielęgnuje „swój ogródek”. Widać to u Epikura i hedonistów. Wobec tego pytania, jakie trzeba im zadać, są stare jak świat: Kim jesteś? Quo vadis? Dokąd idziesz, człowieku? To są pytania drażliwe i w niektórych przypadkach wstydliwe. To są pytania, których tak samo Amerykanin jak i Europejczyk nie chce, nie może i nie jest w stanie skonstatować. Powie obecnie: Nie zawracaj mi głowy, mam wystarczającą ilość problemów. To jest instrumentalna odpowiedź człowieka, który jest „zababrany” utrzymywaniem się na powierzchni, w walce o byt, w walce o pozycję, w walce o następny, nowy samochód. Cała świadomość została jakoś zdenudowana i wyjałowiona. Nie pozwala na konfrontację pytań dotyczących tego, kim jesteśmy i kim powinniśmy być. Pytania, które mógłby sobie postawić, są skutecznie blokowane przez paradygmat konsumpcji i komercji.

A może współczesny człowiek nie został przygotowany do zadawania sobie i innym pytań dotyczących natury istnienia?

- Ależ został. Widać to w tradycjach ostatnich trzech stuleci. Nauka i myślenie pragmatyczne były przecież w tym czasie na fali. Był wielki Pascal, który powiadał, iż człowiek jest trzciną, ale trzciną myślącą. Był Nietzsche, którzy widział ten wielki cień cywilizacji naukowo-technicznej i ostrzegał. Jednak nieuchronny buldożer postępu materialnego przetoczył się. Zgniatając wielu, doprowadził do milczenia innych i do kapitulacji całych mas w XX wieku.

Bardzo interesujący jest problem kapitulacji mas w XX wieku. Znalazłem w jednym z ostatnich esejów Andrzeja Szczypiorskiego, wybitnego pisarza i eseisty, interesującą ocenę dzisiejszej rzeczywistości Europy. Nowa jakość w egzystencji i kulturze Europy opisywana  jest przez Niego jako coraz mniej związana z naszymi potrzebami duchowymi. Nazywa ją cywilizacją dobrobytu, luksusu i nadmiaru dóbr materialnych, która związana jest li jedynie z cielesnością człowieka. Człowiek w Europie znowu odzyskał swoje ciało – pisze Szczypiorski – które stracił u schyłku starożytności. Przesądza to, jego zdaniem, o dalszym rozwoju europejskiej kultury.

- Człowiek jako taki nie może wyzbyć się tęsknot i  potrzeb duchowych. Jest manipulowany przez media, aby o tym zapomnieć. Konsumeryzm i pożywki materialistyczne dobrze służą zapominaniu. Szczególnie, że nie ma granicy satysfakcji konsumerystycznej. Człowiek jest w ciągłej walce o następne posiadanie, o większe mieszkanie, o większy samochód. To jest maszyna, która się sama nakręca i do niczego nie prowadzi. Filozoficznie rzecz biorąc byłoby uzasadnionym powiedzieć, iż po okresie ascetyzmu średniowiecznego, przyszedł okres hedonizmu. Jeśli bylibyśmy w stanie sobie na to pozwolić, bez szkody dla nas samych, bez szkody dla innych, dla społeczeństwa, to inna sprawa. Ale rzecz jest w tym, że nie możemy sobie na to pozwolić, ponieważ nadmierna konsumpcja prowadzi do podważenia równowagi ekologicznej. Niekontrolowany konsumeryzm prowadzi do podważenia istoty życia. Eksplozja chorób cywilizacyjnych zagraża istnieniu człowieka na Ziemi. Ze względów ekologicznych, społecznych i zdrowotnych nie możemy sobie pozwolić na hedonizm wywołany w kategoriach par exellance konsumerycznych. Czy człowiek zyskał cielesność? Wątpię. W konsumeryzmie ciało jest poniżone używkami i narkotykami. Dla mnie apoteoza ciała, to są ci, którzy kontrolują swoje ciało, którzy są zdrowi, stosując odpowiednią dietę i higienę. To są np. jogowie i joginie. Widziałem takich ludzi w Indiach. Są znakomitym obrazem tego, czym ciało ludzkie może być, gdy jest nie tylko pięknym instrumentem naszych mocy, ale jest objawem Boga w człowieku. Ale ja nie widzę tego pomiędzy gnuśnymi konsumerystami, zarówno np. we Francji jak i w Polsce. Konsumeryzm jest tutaj rozumiany jako dogadzanie ciału, które według mnie prowadzi do wielu chorób i patologii. To nie jest apoteoza ciała, hedonizm w najlepszym tego słowa znaczeniu. Gdy jesteś spragniony – parafrazując myśli Epikura - nalej sobie szklankę wody i czekaj... przez godzinę... jeszcze jesteś bardziej spragniony, ale dalej czekasz... mijają następne dwie godziny, trzy godziny, a ty dalej czekasz... a potem pijesz tę szklankę wody, celebrując tę czynność, celebrując każdą kroplę wody. To jest postawa, która mówi, jakim wspaniałym instrumentem może być ciało i moja relacja z nim. Wtedy szklanka wody jest dla mnie upojeniem To jest odwrotnością tego niechlujnego konsumeryzmu naszych czasów.

W tym samym duchu warto zastanowić się nad ideą wolności. Czy człowiek ekologiczny to człowiek wolny, umiejący dokonać wyboru?

- Żeby wyborów dokonywać, najpierw te wybory trzeba mieć. Gdy te wybory są nam narzucane przez rynek, przez reklamę, gdy są manipulowane przez innych, to nie można ich nazywać wyborami a sidłami, ledwie dającymi złudzenie wolności poprzez wzmożoną konsumpcję.

Benjamin R. Barber wielokrotnie postuluje, aby człowiek dorósł w końcu do tego, by mógł dźwignąć swoją wolność, niezależność i odpowiedzialność. Dopiero wtedy stanie się ostatecznie człowiekiem.

- Aby człowiek mógł dosięgnąć swej wolności musi mieć wybór pomiędzy różnymi formami życia. Wybór między spacerem, praniem, pracą fizyczną, refleksją metafizyczną, czy sięganiem po gwiazdy. Wybór pomiędzy piętnastoma różnymi mydłami, czy corn flakesami takiej szansy mu nie daje. Rzecz jednak tkwi w tym, że sięganie po gwiazdy, refleksja metafizyczna i głębsza twórczość w jakiś sposób odbierane są jako marzenia pięknoduchów, w pejoratywnym tego słowa znaczeniu. W ten sposób spłyca się cały obraz świata, całe nasze życie, wybory i w końcu wolność. To znowu przyszło z Ameryki. Im więcej mamy produktów materialnych, tym mamy większą wolność. Wybór między obiektami z supermarketu a wybór w sensie wolności, to są dwa zupełnie inne wybory w sensie jakościowym. I znowu, eko-filozofia i inne jej podobne powiadają, że prawdziwy wybór to jest powrót do wielkich perspektyw, otwieranie się na wieczność i nową duchowość.

Wielokrotnie pojawia się w Pana opracowaniach pojęcie świata rozumianego jako sanktuarium. W jaki sposób człowiek może zostawić cząstkę siebie w tak ujmowanym świecie?

- W świecie pojmowanym jako sanktuarium, zamiast tańczyć taniec szkieletów na gruzach  modernizmu, co czyni postmodernizm, możemy odbudować kosmos nie w huxleyowski, lecz w zupełnie inny, wspaniały sposób. Kosmos jest tworem samorealizującym się przez eony, przez miliardy lat, i on się również realizuje przez nas. Kosmos jest darem dla człowieka. Jesteśmy w nim lokatorami, którzy nie powinni się wstydzić za swoje istnienie, gdyż jesteśmy oczyma, mózgiem i mackami kosmosu. W tym też sensie prowadzić to może do odbudowania idei wolności. Współtworzymy z kosmosem odpowiedzialność za własne życie, własnych i przyszłych pokoleń, ale również współdziałamy z nim w ramach kreacji wyrazu naszej głębi duchowej. Tworzymy, ponieważ myślimy. Myślimy, ponieważ kosmos tworzy. Sięgamy po gwiazdy, ponieważ taka jest natura kosmosu. Realizujemy się poprzez coraz wyższe formy świadomości, coraz wyższe aspiracje. W tym też sensie stwarza się zupełnie nowa jakość możliwych do postawienia sobie i innym pytań: Jaka filozofia? Jaka świadomość? Jakie wybory? Jaka wolność? Jaka edukacja? Na naszych oczach tworzy się nowy, holistyczny paradygmat. Nie od razu łatwy do objęcia. Szczególnie dla tych, którzy powiadają, że to jest za duże, za trudne i za skomplikowane. Wzięcie odpowiedzialność za cały logos nauki nie należy do łatwych zadań. Tworzy się nowy logos, który prawdopodobnie będzie miał inną nazwę, ale możemy już teraz powiedzieć, że częścią tego nowego logosu będzie logos ekologiczny, logos duchowy, logos współodpowiedzialności i współkreatywności. I to już nam się składa na jakość, na całość, której warto się przyjrzeć, którą warto zanalizować. Warto się w nią wpleść, ponieważ ta analiza staje się częścią aktu samotworzenia, współistnienia i samoidentyfikacji. To dodaje człowiekowi nie tylko nowego blasku poznania, ale pozwala mu także widzieć siebie nie jako tuzinkowaty twór mechanistycznego świata, ale jako twór prawie cudowny, który ma moc popełniania dużych błędów, ale również moc przezwyciężenia tych błędów i snucia nowej pajęczyny kosmicznej.

Humanista ekologiczny winien być ciekawy świata, w którym przyszło mu istnieć i wić - jak Pan to ujął - pajęczynę razem z kosmosem. Gustaw Holoubek w czasie ubiegłorocznych obrad Kongresu Kultury Polskiej, odbywających się w Warszawie między 8 a 10 grudnia, stwierdził, że społeczeństwo polskie należałoby poddać głębokiej humanizacji. Jak Pan ocenia ten „rejtanowski gest” wielkiego aktora?

- Humanistów było wielu, ale żaden z nich nie śmiał zełgać przy Jankielu (śmiech). To co mówi Holoubek to jest powrót do jakiejś twarzy, do jakiegoś zwierciadła, ponieważ ta twarz nam się zupełnie zamazała. I powrót do człowieka jako fenomenu – Człowiek, to brzmi dumnie! Jest to rzecz ważna, ale niewystarczająca, ponieważ musimy stworzyć dla człowieka nową otoczkę, nowy paradygmat, nowe horyzonty. Musimy tego człowieka ustawić na nowo w skali kosmicznej, gdyż skala renesansowa stała się pułapką mechanistyczną. Kosmos może być tutaj wielkim teatrem, w którym człowiek wyżywa się, i z którego człowiek czerpie natchnienie. Powrót do humanizmu to uwolnienie się od maszyny, od biurokracji, która jest beztwarzowa, od konsumeryzmu, który sam jest beztwarzowy i nie chce żebyśmy mieli jakiekolwiek twarze. Powrót do humanizmu to powrót do samodzielnego myślenia i możliwej w tym procesie refleksji krytycznej. Refleksja krytyczna wiedzie do odrzucenia manipulacji. Powrót do humanizmu to jest powrót do autentyzmu człowieka, do szukania opcji i do kreowania opcji, do odkrywania swoich kosmicznych korzeni tzn. korzeni duchowych, do stwierdzenia, że jesteśmy częścią kosmosu i nie mamy innego wyboru. Humanizm ekologiczny jest uświęceniem całej tkanki życia, całej pajęczyny bycia.

Człowiek korzystający z kultury masowej nie zastanawia się, dlaczego z niej korzysta?

- Zgadza się. Kultura masowa staje się w tym sensie nowym prorokiem. Podrzuca byle jakie pytania i daje na nie byle jakie odpowiedzi. Oczekuje od nas byle jakiej refleksji i szybkiej akceptacji. W ten sposób powstają niewolnicy konsumpcji. Chcę w tym miejscu mocno podkreślić, że ewolucja życia polega na ewolucji jego jakości. Ewolucja to nie jest deptanie w tym samym masowym błotku, ale to jest spirala coraz głębszej świadomości i stawanie sobie coraz bardziej twórczych zadań. Pamiętajmy! Do osób, które są najbardziej godne naśladowania, należą tylko te, które osiągnęły najwyższy pułap aspiracji duchowych.

Jaką rolę przypisałby Pan współczesnemu filozofowi? Jakie atrybuty winny stać się naturą tego badacza?

- Przede wszystkim odwaga. Obecnej, akademickiej filozofii brakuje odwagi. Po drugie, potrzebna jest pewne nieprzejednanie w dążeniu do celu. Wola – jakby to powiedział Popper -  wyzwania i przeegzaminowania wszelkich autorytetów. Nie tylko umiejętność analizy, ale twórcze spojrzenie krytyczne. Jak powiada Popper, którego byłem i jestem uczniem, potrzebny jest nieustanny krytycyzm, zarówno poglądów zastanych jak i własnych. Po trzecie: oryginalność. Trzeba mieć imaginację i wolę wymyślania nowych światów. Metafizyka i muzyka to dwie najwyższe formy twórczości człowieka. U początków każdej z nich jest cisza, a potem może nastąpić sonata, albo symfonia. Wszystko to odbywa się za sprawą śpiewającego kosmosu, który zawiera dźwięki, nuty, by w końcu zabrzmieć muzyką. Współczesna fizyka mówi nam, że jesteśmy dopiero u początków rozumienia kosmosu. Potrzebne jest więc zdobycie licencji na odwagę myślenia kategoriami kosmicznymi. Nie wstydzę się powiedzieć, że mam poczucie bycia osobą kosmiczną. Uważam, że wszystko co jest i co istnieje, wyrosło z kosmosu. Mam również odwagę myślenia kategoriami kosmicznymi i tworzenia w ramach tego procesu nowych horyzontów myślowych. Pomaga mi w tym mniemanie, iż osiągnąłem stan harmonii w kontakcie z kosmosem. W poczuciu bycia cząstką tej wielkiej kosmicznej materii, mogę śmiało powiedzieć, że jestem jej ambasadorem. Kosmos śpiewa wszystkimi instrumentami muzycznymi, jak również umysłem i logosem kosmosu. Zamiast uwięzienia umysłu w kategoriach ściśle logicznych, paraliżująco-fizycznych, namawiam do otworzenia siebie na muzykę kosmosu. Kosmos gra na mnie. Jestem jego instrumentem. Einstein powiedział, że najważniejsza jest nie sama wiedza, ale imaginacja, wyobraźnia, ponieważ dopiero ona staje się źródłem wszystkiego. Bez niej wysychamy, więdniemy jako ludzie. Ostatni postulat atrybutów współczesnego filozofa dotyczy tego, aby umiał się cieszyć wolnością, która jest mu dana.

Pracował Pan, Panie Profesorze, w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej jako nauczyciel akademicki. Jaką pozycję książkową, jakiego autora polecał Pan wtedy swoim studentom, aby nauczać ich trudnej sztuki dialogu z samym sobą, a która jednocześnie mogłaby wpłynąć na podjęcie konwersacji na temat miejsca człowieka we współczesnym świecie?

- Jedną z książek, którą czytałem razem ze studentami w Ameryce, była pozycja Roberta M. Pirsiga pt. Zen and the art of motorcycle maintenance (red.: Książka ukazała się w Stanach Zjednoczonych w 1974 roku. Polskie wydanie, w przekładzie Andrzeja Sitkowskiego, ukazało się w 1994 roku nakładem Domu Wydawniczego „Rebis” z Poznania i nosi tytuł: Zen i sztuka oporządzania motocykla. Jak podkreśla jej polski wydawca, uważana jest za jedną z najważniejszych książek literatury amerykańskiej lat siedemdziesiątych, która dziś urosła do rangi symbolu, biblii dla całego pokolenia sfrustrowanej młodzieży amerykańskiej, dla pokolenia hippisów poszukujących nowych wartości w społeczeństwie materialnego dobrobytu. Ukazuje alternatywną – w stosunku do mieszczańskiego społeczeństwa amerykańskiego przełomu lat sześćdziesiątych – drogę osiągnięcia szczęścia i sukcesu w życiu.). To przecierało im umysły. Mam też do niej bardzo osobisty stosunek. W Kalifornii, w czasie rewolucji hippisów, która również i mi uzmysłowiła hipokryzję tego świata, często byłem proszony przez wielu jej uczestników, abym jako filozof wyjaśnił im gdzie zbłądzili. Gdzie zbłądziliśmy? – było to jedno z najbardziej szokujących pytań, które mi w tym czasie zadano. Szokujących... bo zakładaliśmy, że cywilizacja zachodnia nie błądzi, jest najlepszą z możliwych. Dopiero po latach zrozumiałem, jak wielce pobłądziliśmy w przeciągu ostatniego wieku - od którego zaczęliśmy mniemać, że świat jest wielką maszyną. Moja filozofia ekologiczna jest odpowiedzią na ten wielki błąd.

A gdyby dzisiaj - już z perspektywy wielu lat poświęconych na uprawianie filozofii ekologicznej - przyszło Panu jeszcze raz zmierzyć się z odpowiedzią na „kalifornijskie pytanie”?

- Odparłbym - w największym skrócie - że: Nie maszyna, ale sanktuarium; Nie manipulacja, ale rewerencja; Nie humanizm, ale kosmizm – ponieważ humanizm wywyższa człowieka kosztem innych bytów, kiedy to kosmizm uwzniośla wszystkie byty, jako że zawierają one pierwiastek boski; Nie dominacja świata – która jest wyrazem agresywnego ego, ale partycypacja z kosmosem, mająca na celu realizowanie kosmicznych potencji kosmosu.

(Wywiad wieńczy pracę zbiorową pod redakcją Zbigniewa Hulla i Andrzeja Papuzińskiego pt. WOKÓŁ EKO-FILOZOFII. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Henrykowi Skolimowskiemu dla uczczenia siedemdziesięciolecia urodzin, Bydgoszcz 2001)

Ten wpis czytano 3517 razy.